امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048 6/3/2023 6:58:44 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 6/3/2023 6:58:44 PM 60 دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=104050812 دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس]]> 24 August 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های استقلال تهران و راه آهن شهر ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=111690912 دیدار تیم های استقلال تهران و راه آهن شهر ری]]> 16 September 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=120850812 دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس]]> 24 August 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=204780913 دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس]]> 6 September 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=217110212 دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی تبریز]]> 29 January 2012 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=222570513 امیر قلعه نویی]]> 23 May 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=228650812 دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس]]> 24 August 2012 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=281910513 امیر قلعه نویی]]> 23 May 2013 0:0:0 GMT تمرین تیم استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=299510612 تمرین تیم استقلال]]> 26 June 2012 0:0:0 GMT تمرین تیم فوتبال استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=332710513 تمرین تیم فوتبال استقلال]]> 13 May 2013 0:0:0 GMT تمرین تیم استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=352390612 تمرین تیم استقلال]]> 26 June 2012 0:0:0 GMT فتح الله زاده در تمرین تیم استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=352590513 فتح الله زاده در تمرین تیم استقلال]]> 9 May 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=360740212 دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی تبریز]]> 29 January 2012 0:0:0 GMT تمرین تیم استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=371580612 تمرین تیم استقلال]]> 26 June 2012 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=387330913 امیر قلعه نویی]]> 6 September 2013 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=392780913 امیر قلعه نویی]]> 13 September 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و الریان قطر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=428090413 دیدار تیم های فوتبال استقلال و الریان قطر]]> 24 April 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=453590113 دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال]]> 25 January 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=476720812 دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس]]> 24 August 2012 0:0:0 GMT نشست خبری پیش از بازی استقلال و الریان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=484220413 نشست خبری پیش از بازی استقلال و الریان]]> 22 April 2013 0:0:0 GMT بازگشت واحدی نیکبخت به استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=495090713 بازگشت واحدی نیکبخت به استقلال]]> 2 July 2013 0:0:0 GMT نشست خبری پیش از بازی استقلال و الریان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=501140413 نشست خبری پیش از بازی استقلال و الریان]]> 22 April 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و گسترش فولاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=516400814 دیدار تیم های فوتبال استقلال و گسترش فولاد]]> 30 August 2014 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=536860513 امیر قلعه نویی]]> 23 May 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=556630812 دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی]]> 19 August 2012 0:0:0 GMT تمرین تیم فوتبال استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=572810613 تمرین تیم فوتبال استقلال]]> 26 June 2013 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=585090513 امیر قلعه نویی]]> 13 May 2013 0:0:0 GMT دیدار استقلال تهران و مس کرمان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=614210812 دیدار استقلال تهران و مس کرمان]]> 6 August 2012 0:0:0 GMT تمرین تیم استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=622640612 تمرین تیم استقلال]]> 26 June 2012 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=669190513 امیر قلعه نویی]]> 13 May 2013 0:0:0 GMT دیدار استقلال تهران و مس کرمان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=710920812 دیدار استقلال تهران و مس کرمان]]> 6 August 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و سایپا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=718760113 دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و سایپا]]> 1 January 2013 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=737020913 امیر قلعه نویی]]> 6 September 2013 0:0:0 GMT تمرین تیم استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=760340612 تمرین تیم استقلال]]> 26 June 2012 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=768620513 امیر قلعه نویی]]> 16 May 2013 0:0:0 GMT دیدار استقلال و الشباب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=773690513 دیدار استقلال و الشباب]]> 23 May 2013 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=798640513 امیر قلعه نویی]]> 16 May 2013 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=799801013 امیر قلعه نویی]]> 2 October 2013 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=802351013 امیر قلعه نویی]]> 2 October 2013 0:0:0 GMT تمرین تیم استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=804590612 تمرین تیم استقلال]]> 26 June 2012 0:0:0 GMT تمرین تیم فوتبال استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=830490513 تمرین تیم فوتبال استقلال]]> 13 May 2013 0:0:0 GMT گفتگوی امیر قلعه نویی و مهدی رحمتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=851750713 گفتگوی امیر قلعه نویی و مهدی رحمتی]]> 3 July 2013 0:0:0 GMT تمرین تیم فوتبال استقلال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=881550613 تمرین تیم فوتبال استقلال]]> 26 June 2013 0:0:0 GMT امیر قلعه نویی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=898590913 امیر قلعه نویی]]> 6 September 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2048&ImageID=980030212 دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتورسازی تبریز]]> 29 January 2012 0:0:0 GMT