دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793 6/3/2023 6:33:36 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 6/3/2023 6:33:36 PM 60 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=133330314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=145390314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=205840314 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=298710314 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT حمید میرزاده http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=338940314 حمید میرزاده]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=386750314 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT سخنرانی آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=536480314 سخنرانی آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=581760314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=620130314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=652630314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=699540314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT حمید میرزاده http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=750600314 حمید میرزاده]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=835180314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=865720314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=865810314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=906240314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=930580314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2793&ImageID=953950314 دومین نشست هم اندیشی دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT