تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027 5/23/2024 9:07:27 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/23/2024 9:07:27 AM 60 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=101750514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=155610514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=167260514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=175950514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام سید محمدعلی شهیدی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=191150514 حجت الاسلام سید محمدعلی شهیدی]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=211920514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT سخنرانی اسحاق جهانگیری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=289920514 سخنرانی اسحاق جهانگیری]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=394240514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=504250514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT مراسم تجلیل از نخبگان علمی فرزندان شاهد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=551400514 مراسم تجلیل از نخبگان علمی فرزندان شاهد]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=588470514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=689680514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=850980514 حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3027&ImageID=927200514 تجلیل از نخبگان دانشجوی شاهد و ایثارگر]]> 19 May 2014 0:0:0 GMT