نشست خبری رئیس جمهوری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122 5/23/2024 10:19:11 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/23/2024 10:19:11 AM 60 حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=113440614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=180440614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس جمهوری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=185970614 نشست خبری رئیس جمهوری]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس جمهوری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=195080614 نشست خبری رئیس جمهوری]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=240580614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس جمهوری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=300740614 نشست خبری رئیس جمهوری]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس جمهوری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=307200614 نشست خبری رئیس جمهوری]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=326760614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=341950614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=343480614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس جمهوری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=356080614 نشست خبری رئیس جمهوری]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=391310614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=465070614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس جمهوری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=473700614 نشست خبری رئیس جمهوری]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حسین فریدون http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=645930614 حسین فریدون]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=662400614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=675640614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=692890614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس جمهوری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=702480614 نشست خبری رئیس جمهوری]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس جمهوری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=702660614 نشست خبری رئیس جمهوری]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=787580614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=823800614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=883220614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3122&ImageID=960740614 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 14 June 2014 0:0:0 GMT