تجمع مداحان و شاعران آئینی درحمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273 5/24/2024 5:53:10 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/24/2024 5:53:10 PM 60 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=246420814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 20 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=297300814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 21 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=311680814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 21 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=546200814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 20 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=554280814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 20 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=577480814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 21 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=686160814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 21 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=690830814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 21 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=716860814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 20 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=802780814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 20 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=827820814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 20 August 2014 0:0:0 GMT تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3273&ImageID=960120814 تجمع مداحان و شاعران آئینی در حمایت از مردم غزه]]> 20 August 2014 0:0:0 GMT