اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486 6/3/2023 5:42:13 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 6/3/2023 5:42:13 PM 60 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=239130914 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=243950914 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT تجدیدمیثاق هاشمی باامام راحل وشهیدان انقلاب اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=290600914 تجدیدمیثاق هاشمی باامام راحل وشهیدان انقلاب اسلامی]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=335600914 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=349270914 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=416300914 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=644620914 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=708440914 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=833410914 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3486&ImageID=927030914 اولین همایش ملی دانشگاه و دفاع مقدس]]> 29 September 2014 0:0:0 GMT