دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4041 4/15/2024 6:10:29 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 4/15/2024 6:10:29 PM 60 دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4041&ImageID=501780415 دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی]]> 26 April 2015 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4041&ImageID=502240415 دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی]]> 26 April 2015 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4041&ImageID=719330415 دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی]]> 26 April 2015 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4041&ImageID=733120415 دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی]]> 26 April 2015 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4041&ImageID=897500415 دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی]]> 26 April 2015 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4041&ImageID=981090415 دیدار معاون وزیر امور خارجه سنگاپور با مرتضی سرمدی]]> 26 April 2015 0:0:0 GMT