علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44 5/24/2024 4:58:51 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/24/2024 4:58:51 PM 60 علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=117330813 علی دایی]]> 12 August 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم فوتبال راه آهن شهر ری و شهرداری تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=126290212 دیدار تیم فوتبال راه آهن شهر ری و شهرداری تبریز]]> 29 January 2012 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=126660813 علی دایی]]> 24 August 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=131161213 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن]]> 7 December 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=166290414 علی دایی]]> 7 April 2014 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=180120512 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن]]> 6 May 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پدیده http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=181640814 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پدیده]]> 26 August 2014 0:0:0 GMT دیدار تیم های استقلال تهران و راه آهن شهر ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=187420912 دیدار تیم های استقلال تهران و راه آهن شهر ری]]> 16 September 2012 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=199140913 علی دایی]]> 26 September 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=230050114 علی دایی]]> 17 January 2014 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=241311213 علی دایی]]> 7 December 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=275820214 علی دایی]]> 9 February 2014 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=305100512 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن]]> 6 May 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال راه آهن و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=310010313 دیدار تیم های فوتبال راه آهن و پرسپولیس]]> 11 March 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=344240913 علی دایی]]> 20 September 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=364401213 علی دایی]]> 7 December 2013 0:0:0 GMT قدردانی علی دایی از هواداران پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=371360813 قدردانی علی دایی از هواداران پرسپولیس]]> 7 August 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=396770913 علی دایی]]> 13 September 2013 0:0:0 GMT دیدار راه آهن و گهر زاگرس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=404010712 دیدار راه آهن و گهر زاگرس]]> 24 July 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال راه آهن و فولاد خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=423550812 دیدار تیم های فوتبال راه آهن و فولاد خوزستان]]> 23 August 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=424430814 دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس]]> 15 August 2014 0:0:0 GMT دیدار راه آهن و گهر زاگرس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=433620712 دیدار راه آهن و گهر زاگرس]]> 24 July 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های پرسپولیس تهران و مس کرمان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=471280813 دیدار تیم های  پرسپولیس تهران و مس کرمان]]> 7 August 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=506410214 علی دایی]]> 9 February 2014 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=507950114 علی دایی]]> 17 January 2014 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=509231213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=521150913 علی دایی]]> 20 September 2013 0:0:0 GMT دیدار تیمهای پرسپولیس و صبا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=528680214 دیدار تیمهای پرسپولیس و صبا]]> 21 February 2014 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=540600913 علی دایی]]> 20 September 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های ملوان و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=541600813 دیدار تیم‌های ملوان و پرسپولیس]]> 17 August 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=551791013 علی دایی]]> 18 October 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم فوتبال راه آهن شهر ری و شهرداری تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=552510212 دیدار تیم فوتبال راه آهن شهر ری و شهرداری تبریز]]> 29 January 2012 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=556661213 علی دایی]]> 19 December 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=570420114 علی دایی]]> 17 January 2014 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=575870814 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبای قم]]> 30 August 2014 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=577541113 علی دایی]]> 1 November 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=589470813 علی دایی]]> 7 August 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=598550913 علی دایی]]> 6 September 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های ملوان و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=607200813 دیدار تیم‌های ملوان و پرسپولیس]]> 17 August 2013 0:0:0 GMT دیدار تیمهای گسترش فولاد و فولادخوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=673950414 دیدار تیمهای گسترش فولاد و فولادخوزستان]]> 11 April 2014 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=679301013 علی دایی]]> 18 October 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=686171213 علی دایی]]> 13 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم فوتبال راه آهن شهر ری و شهرداری تبریز http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=754300212 دیدار تیم فوتبال راه آهن شهر ری و شهرداری تبریز]]> 29 January 2012 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=754580413 علی دایی]]> 9 April 2013 0:0:0 GMT دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=774330414 دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و راه آهن]]> 7 April 2014 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=781380512 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن]]> 6 May 2012 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=789840913 علی دایی]]> 20 September 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=796061013 علی دایی]]> 18 October 2013 0:0:0 GMT دیدار تیمهای فوتبال سایپا و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=796090813 دیدار تیمهای فوتبال سایپا و پرسپولیس]]> 12 August 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=797000114 علی دایی]]> 3 January 2014 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=797240114 علی دایی]]> 17 January 2014 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=815240512 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن]]> 6 May 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های استقلال تهران و راه آهن شهر ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=816330912 دیدار تیم های استقلال تهران و راه آهن شهر ری]]> 16 September 2012 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=834550414 علی دایی]]> 7 April 2014 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=848370414 علی دایی]]> 7 April 2014 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=849340814 دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس]]> 15 August 2014 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=931620813 علی دایی]]> 7 August 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های پرسپولیس و الوند همدان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=941691113 دیدار تیم های پرسپولیس و الوند همدان]]> 1 November 2013 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=948070414 علی دایی]]> 7 April 2014 0:0:0 GMT علی دایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=948510813 علی دایی]]> 17 August 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم های را آهن تهران و داماش گیلان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=956600912 دیدار تیم های را آهن تهران و داماش گیلان]]> 22 September 2012 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پدیده http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=960800814 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پدیده]]> 26 August 2014 0:0:0 GMT دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=44&ImageID=966470512 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و راه آهن]]> 6 May 2012 0:0:0 GMT