مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253 6/3/2023 7:13:26 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 6/3/2023 7:13:26 PM 60 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=106500817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=108770817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=111860817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=116400817 تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی]]> 27 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=154010817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=263560817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=310610817 تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=382480817 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=429200817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=447540817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=463140817 تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه سید رضا صالحی امیری (سمت چپ) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=534340817 مراسم تودیع و معارفه سید رضا صالحی امیری (سمت چپ)]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=537500817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=573510817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=710900817 تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT سید رضا صالحی امیری وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=755130817 سید رضا صالحی امیری وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT سید عباس صالحی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=775580817 سید عباس صالحی]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=5253&ImageID=906880817 مراسم تودیع و معارفه وزیر ارشاد]]> 26 August 2017 0:0:0 GMT